1. ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР.

2. ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ.

3. ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ.

4. ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА.

5. ДОГОВОР ЗА НАЕМ.

6. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ТРУДОВ ДОГОВОР.

8. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС.

9. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА.


  

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА


Днес, .......................... 200... г., в гр.................................................., се сключи настоящият договор за изработка между:
....................................................................................................................................................,
наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
....................................................................................................................................................,
наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.
Страните се споразумяха за следното:
I. Предмет на договора
Чл.1 ал.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши ...............................
................................................................................................................
ал.2. При осъществяване предмета на договора Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя възнаграждение в размер на .................. (............................) лева.
ал.3. Възложителят ще заплати на Изпълнителя договореното в чл.1 ал.2 възнаграждение по следния начин: .........................................................................................
ал.4. Възнаграждението ще бъде изплатено в срок от ...............................

II. Права и задължения на Изпълнителя
Чл.2 ал.1. Изпълнителят се задължава да изработи посоченото в чл.1. ал.1. от настоящия договор така, че то да отговаря на следните изисквания: .................................
ал.2. Изпълнителят се задължава да изработи и предаде посоченото в чл.1 в срок от ..............................................., считано от ..............................
ал.3. Изпълнителят има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия.

III. Права и задължения на Възложителя
Чл.3 ал.1. Възложителят е длъжен да плати уговореното възнаграждение в сроковете и по начина, уговорени в настоящия договор.
ал.2. Възложителят има право да се откаже от договора във всеки един момент по време на изпълнението му, стига да има основателна причина за това и ако заплати на Изпълнителя направените разходи, извършената работа и печалбата, която той би реализирал от изпълнението на изработката.
ал.3. Ако възложеното е изпълнено от Изпълнителя в договорените срокове, количество и качество, Възложителят е длъжен да приеме вещта.
ал.4. Приемането на изработеното ще се извърши с приемо-предавателен протокол, който съставлява неразделна част от настоящия договор.

IV. Неустойки
Чл.4 ал.1. При забава на Възложителя при заплащане на дължимото по настоящия договор възнаграждение той дължи неустойка в размер на ...............% на ден върху неиздължената сума, но не повече от .............. % от общото възнаграждение.
ал.2. При забава на Изпълнителя при изработване и предаване на вещта той дължи неустойка в размер на ..............% на ден върху стойността на непредадената вещ (вещи), но не
повече от ...............%.
ал.3. При неизпълнение от страна на Изпълнителя, той дължи неустойка в размер на
...............................................................................................................................

V. Общи условия, прекратяване
Чл.5 ал.1. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
ал.2. При обективна невъзможност за изпълнение договорът се разваля по право.
За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .........................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..........................